Điện toán đám mây

Hưởng lợi từ các dịch vụ đám mây

Nhận được nhiều hơn từ đám mây của bạn

Các tổ chức đang tìm cách hoàn thiện các chiến lược đám mây của họ trên các đám mây riêng, công cộng và lai cùng với lợi thế thông minh. Kiến trúc Intel® là nền tảng đáng tin cậy cung cấp những gì bạn cần để xây dựng, thay đổi quy mô và biến đổi. Cách tiếp cận nguồn mở và hỗ trợ hệ sinh thái rộng lớn của chúng tôi giúp đảm bảo công nghệ Intel® hoạt động với những gì bạn đã có cho doanh nghiệp không ngừng phát triển của mình.